Jesen u avgustu, da ili ne?

Dosadašnji izlazi prognostičkih modela ukazuju na visoku verovatnoću jačeg pogoršanja vremena oko 12.08. Izgledan je period 7-10 dana relativno hladnog i kišovitog vremena. Ovaj period ne označava kraj leta, već pojavu jednog “intermezza” koje će označiti prekretnicu između vrelog i “običnog” leta. Slede faktori koji utiču na pojavu ovakove situacije u ovom periodu.

FAKTORI KOJI BI TREBALI USLOVITI NOVI JESENJI INTERMEZZO POSLE 12.08.

Mehanizam i uslovi koji su potrebni za ovakvo pogoršanje vremena

U toku hladnijeg dela godine, kada su hladni prodori izraženiji i znatno češći uslovi za njihovo pojavljivanje se u najvećem broju slučajeva ispunjavaju na dva načina.

  • Dolazi do građenja i jačanja Sibirskog anticiklona koji se zatim preko evropskog dela Rusije premesti ka Evropi i za sobom „povuče“ hladan vazduh iz istoka Azije što nama donosi najizraženije hladne prodore tokom zime i u koliko se ovakav proces poklopi sa ciklogenezom blizu nas (najčešće nad Jadranom) onda se jave i obilne snežne padavine.
  • U drugom slučaju dolazi do formiranja anticiklona nad širim prostorom Grenlanda, a u istio vreme jezgro Azorskog anticiklona se pomeri na sever te dođe do spajanja ova dva anticiklona u jedinsteno polje visokog vazdušnog pritiska („Anticiklonalni blok“). U takvim uslovima po istočnoj periferiji tog sistema ka Evropi se spusti velika količina vlažnog i hladnog maritimno-polarnog vazduha uz sekundarnu ciklogenezu nad našim regionom ili nad severnom Italijom, što kao krajnji rezultat ima jako zahlađenje i obilne padavine (sneg u koliko je dovoljno hladno).

Tokom toplijeg dela godine ovakve situacija su relativno retke, a u najtoplijem delu godine (15.07. -15.08.) se vrlo retke.

Prva situacija se i ne događa jer Sibirski anticiklon nije permanetni (stalni) nego sezonski akcioni centar i postoji negde od oktobra do kraja aprila. Situacije u kojima dolazi do ekspanzije Azroskog anticiklona (koji jeste permanetni akcioni centar) na sever su takođe jako retke, ali u poslednjih nekoliko dana dva najpouzdanija prognostička modela (GFS i ECMWF) uz vrlo malo oscilacija trenduju upravo ka ovom scenariju i mislim da je sada postavka procesa stabilna, ali do će još varirati snaga hladnog prodora.

Evo kako taj proces izgleda prikazan na mapama poslednjeg izlaza GFS modela, sa inicijacijom od 00h UTC. Na slici ispod vidi se snažna ondulacija mlazne struje, koja dopušta razlivanje vlažnog   i hladnog vazduha ka Evropi.

gfsnh-0-126

Ovog leta Azorski anticiklon je veoma jak ali je njegovo jezgro locirano malo više ka severu nego što je to u proseku. Ova mala izmena jezgra anticiklona uslovljava mali ali dovoljan „koridor“ niskog vazdušnog pritiska u kojem se preko severnog Atlantika, severozapadne i severne Evrope premeštaju hladni frontovi ciklonskih aktivnosti koje putuju kranjim severom Atlantika i Evrope.

Činjenica da je osa orijentacije Azorskog anticiklona usmerena više pravcem jugozapad-severoistok (dok je prošle godine bila usmerena pravcem severozapad-jugoistok) omogućava oslabljenim frontalnim poremećajima da se preko središnje Evrope i Alpa prebacuju nad severni Jadran i sever Italije što je dosta retka situacija za letnji deo godine. U isto vreme nad prostorom Grenlanda se održava kvazistacionirano polje visokog vazdušnog pritiska.

Da bi došlo do spajanja ova dva sistema i jedinstaveni blok iznad Atlantika mora doći do daljeg izmeštanja ose orijentacije Azorskog anticiklona i njenog usmeravanja na pravac jug-sever. Upravo takav proces modeli „vide“ oko 8.08. i to će (u koliko se simulacije realiziju) biti pokretač jakog hladnog upada.

Simulacije prognostičkih modela oko 8.08. prikazuju razvijanje jakog ciklonalnog vrloga u širem prostoru od središnje Kanade do istočnih obala severoistoka Amerike. Taj sistem će u svojom prednjem (toplom) sektoru iz subtropskih oblasti istočnih predela Amerike povući daleko na sever veliku količinu vrlo toplog vazduha. Ovaj poces će usloviti „ubacivanje“ veće količine toplog i stabilnog vazduha u zapadni greben Azorskog anticiklona, a ovaj sistem će reagovati pružanjem svog uticaja daleko na sever i time će se naći u znatno severnijem položaju nego što je to uobičajno za ovaj deo godine.

Time bi došlo do spajanja grebena Azorskog anticiklona sa kvazistacioniranim anticiklonom nad Grenlandom. Ova situacija bi dovela do formiranja anticiklonalnog bloka nad severnim, središnji i jugozapadnim atlantikom, što je tipična zimska postavka vazdušnog pritiska kada dolazi do jakih zahlađenja nad nama.

gfs-0-66

Po istočnoj periferiji tog sistema iz oblasti Severnog mora ka Evropi bi se uputila velika količina vlažnog i hladnog vazduha, polarnog  porekla.

gfs-0-90

U koliko taj prodor bude snažan koliko to trenutno modeli simuliraju on će oko 10.08. velikom brzinom da se prebaci preko Alpa i uslovi prvo formiranje „zavetrinske depresije“ nad severnom Italijom, koja će se uz ciklogenezu prebaciti nad severni Jadran (sekundaran ciklon).

 gfs-0-126

Za razliku od nekoliko proteklih slučajema kada je ciklonalna cirkulacija bila izolovana samo u višim slojevima atmosfere jer je količina hladnog vazduha koja je prelazila Alpe bila relativno mala, ovog puta  bi se uz znatno veću količinu vlažnog i hladnog vazduha koji bi prešao Alpe ciklogeneza javila kako pri tlu tako i u višim slojevima te bi pogoršanje (pre svega količina padavina) bili znatno izraženiji.

Želim samo napomenuti, da kod ovakvih netipičnih situacija vrlo male korekcije položaja sistema mogu imati ključan značaj na dalji tog razvoja situacije te da su izmene još uvek sasvim moguće, ali obzirom na trenutnu stabilnost izlaznih vrednosti modela moje je mišljenje da će se ovakav proces relaziovati, videćemo još u kojoj snazi.

Ovo ne znači da je letu kraj, ali verovatno obeležava prekretnicu iza koje će se vrlo teško javljati periodi sa temperaturama znatno preko +30 stepeni Celzijusa, naročito što je gotovo izgledno da ukoliko do ovakvog procesa dođe negde oko 15.08. treba očekivati izdvajanje vrtloga vlažnog i hladnog vazduha negde nad istočnom Evropom koji bi potrajao nekih 4-5 dana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s